Ingeniería, Asesoría y Servicios, Carlos Jové, S.L.

Gabinet pericial amb una experiència de més de 30 anys, la seva activitat s'ha desenvolupat principalment en riscos industrials i rams tècnics

L’especialització de la nostra empresa i l’elevada formació i experiència dels nostres professionals col·laboradors ens permet l’elaboració d’informes i dictàmens pericials d’alta qualitat tècnica, aconseguint el màxim rigor al llarg de la nostra intervenció i en les conclusions i propostes que puguin derivar en l’elaboració dels nostres informes.

Peritació
de
Sinistres

Determinació de causes i circumstàncies i els danys materials i els seus conseqüencials, en l’àmbit de les assegurances de:
· Incendis i Extensius
· Avaria de Maquinària
· Pèrdua de Beneficis
· Equips Electrònics
· Tot Risc Danys Materials
· Multiriscos

Responsabilitat
Civil
en general

Determinació de causes i circumstàncies i valoració dels danys reclamats, en l’àmbit de les assegurances de: Responsabilitat Civil General, d’Explotació, de Productes o Treballs Realitzats, Patronal, d’Autos, de Muntatge i Professional Industrial.

Elaboració de dictàmens tècnics i Informes Pericials de part

Dictàmens Pericials Tècnics per a la seva presentació davant els tribunals de justícia a requeriment de particulars i/o bufets d’advocats que sol·liciten una prova tècnica per a la defensa dels seus interessos i poder consolidar el seu posicionament.

Elaboració d'Informes de Reconstrucció d'Accidents de Trànsit

Estudi de la mecànica de l’accident per determinar la/es causa/es que han pogut influir en la forma d’ocurrència del mateix, tenint en compte l’estat final dels vehicles, deformacions, esquinçaments i despreniments de les seves parts integrants, així com les empremtes que queden en el paviment, les seves trajectòries, la configuració del terreny i estat de les carreteres, dades que ens han de permetre formular una teoria amb suficient fiabilitat, com per suposar una forma d’ocurrència d’acord amb les dades de què es disposa.

Els presentem com a resum alguna de les fotografies més significatives dels diferents tipus d’intervencions pericials que habitualment realitzem.

Faci'ns arribar els seus dubtes o propostes que estarem encantats en ajudar-lo.

+34 607 607 366
+34 93 625 28 31

Descobreixi la nostra constant predisposició per a una ràpida intervenció i gestió, assessorant tant en els diferents aspectes tècnics que pugui presentar cada tema com sobre l’abast de les garanties que siguin d’aplicació en la pòlissa contractada.

Els nostres clients durant tots aquests anys que portem en servei, han estat tant companyies asseguradores, com particulars i gabinets d’advocats. També hem intervingut per dirimir desacords entre perits (perit tercer).